vi arbetar med miljö, kvalitet och säkerhet i enlighet med internationella standarder

För att möta våra kunders förväntningar och krav, och samtidigt leva upp till våra egna mål och framtidsplaner, är vi certifierade enligt ISO 27001, ISO 14001 och ISO 9001, samt den globala klimatcertifieringen Fossil Free Data.

kvalitetsledning

Vi arbetar systematiskt med förbättringar för att säkra kvaliteten på våra tjänster och vi mäter också regelbundet kundnöjdheten. Vi är därför certifierade enligt ISO 9001, som är en internationell standard för kvalitetsledningssystem. Certifieringen innebär att vårt ledningssystem, vilket inkluderar våra processer och arbetssätt, är godkända enligt ISO-standarden. Ledningssystemet genomgår kontinuerliga förbättringar och följs upp genom regelbundna revisioner, såväl interna som externa, för att säkerställa kvaliteten på våra tjänster.

Certifieringen är en garant för att vi, både internt och externt, kan visa att vi arbetar kontinuerligt och systematiskt för att förbättra vår kvalitet. Konkret innebär detta bland annat att medarbetarna engageras i det fortlöpande kvalitetsarbetet och att vi har en så strukturerad och effektiv organisation som möjligt. Kvalitetsarbetet innefattar också ett starkt kundfokus och tydligt ledarskap.

informationssäkerhet

För Binero är informationssäkerhet något som genomsyrar hela vår organisation och våra åtaganden gentemot kunder och partners. Vi anser att det idag inte går att prata om IT-lösningar utan en säkerhetsaspekt. Vi är därför certifierade enligt ISO 27001, som är en kravställande standard för informationssäkerhet som innefattar samtliga processer och aspekter av verksamheten, inklusive organisationsstyrningen.

Certifieringen syftar till att säkerställa att en organisation skyddar sin information på bästa sätt, och kontinuerligt och aktivt arbetar med ytterligare förbättringar. Kortfattat är certifieringen en bekräftelse på att vår organisation upprätthåller den standard för informationssäkerhet som vi eftersträvar och att vi har en säkerställd hög kompetens inom IT-säkerhetsområdet för alla anställda. Granskningar av säkerhet och rutiner utförs av certifierade och oberoende IT-säkerhetsrevisorer.

Certifieringen underlättar för Binero att fortsätta arbeta med ännu mer dedikerade resurser för att förebygga risker och hot som vi själva och våra kunder ställs inför.

miljöansvar

Vi på Binero är övertygade om att ett fokus på miljö och hållbarhet kommer att bli allt viktigare för IT- och teknikbolag i framtiden. Med ökade krav från kunder, myndigheter, finansiärer och övriga aktörer i samhället är ett kontinuerligt och långsiktigt miljöarbete helt avgörande. Genom att certifiera vårt miljöledningsarbete i enlighet med ISO 14001 säkerställer vi att vi tar ett så stort ansvar för miljön som möjligt – gentemot både kunder, personal, ägare och övriga intressenter och omvärlden.

Miljöcertifieringen hjälper oss att utveckla säkra och effektiva rutiner och processer inom miljöområdet, och vi får ett systematiskt sätt att arbeta med vår organisations påverkan på miljön och hitta kostnadseffektiva alternativ. Standarden ger stöd i arbetet med att identifiera och minska vår påverkan på miljön och utveckla nya arbetssätt för att till exempel minska användningen av energi och råvaror eller mängden avfall och andra utsläpp.

ISO 14001 innehåller en uppsättning krav som måste uppfyllas. För att kunna påvisa att ett företags ledningssystem uppfyller denna kravstandard skapas en miljömanual som innehåller beskrivningar, processer, rutiner och annan dokumentation som är nödvändig i miljöarbetet.

Fossil Free Data Center

Vi har arbetat länge för att minska klimatavtrycket från datalagring och dataanvändning och vårt eget datacenter är certifierat med den globala miljömärkningen Fossil Free Data. Detta innebär att vi möter strikta krav på att vara energieffektiva, ha låga koldioxidutsläpp och använda 100 procent förnybar el.

en ekonomiskt pålitlig partner

Binero Group AB har en AAA-rating, vilket är det högsta betyg för kreditvärdighet som ett nordiskt aktiebolag kan erhålla. Betyget ges endast till företag som visat stabilitet över tid och har en förmåga att klara både hög- och lågkonjunktur. Bland annat krävs att bolaget omsätter mer än två miljoner, varit verksamt i över tio år och har nyckeltal som är väsentligt högre än branschens genomsnitt.

Kreditbetyget är enkelt uttryckt en slags kvalitetsstämpel som signalerar att ett bolag är en trygg affärspartner gentemot såväl kunder som leverantörer.

PCI DSS

Binero är också certifierade enligt PCI DSS, en förkortning för Payment Card Industry Data Security Standard, enkelt förklarat en standardiserad uppsättning riktlinjer och rutiner som berör säkerheten kring användningen av kredit- och bankkort. PCI DSS togs ursprungligen fram av Visa, Mastercard, Discover och American Express med syftet att göra processen kring kortbetalningar så säker som möjligt och därigenom minska risken för exempelvis kortbedrägerier. Genom att uppfylla PCI DSS-kraven säkerställer vi som leverantör att vi följer branschens säkerhetspraxis och uppfyller alla säkerhetskrav som specificeras i riktlinjerna.

Alla företag som på något sätt hanterar kortnummer omfattas av PCI DSS – såväl onlinebutiker och betaltjänster på nätet som leverantörer av terminalteknik och nätverk, och många fler. Reglerna kan dock skilja sig åt beroende på vilken sorts leverantör ett företag är, och hur många korttransaktioner som hanteras. De huvudpunkter som regleras i PCI DSS är: säkerhet i nätverk, skydd av kortinformation, skydd mot sårbarheter, behörighetskontroll, övervakning och testning samt användning av säkerhetspolicy.

PCI DSS ställer 12 övergripande krav som organisationer som hanterar betalkort behöver efterleva:

 1. Installera och upprätthålla en brandväggskonfiguration för att skydda alla betalkortsdata
 2. Använd inte default-inställningar för gällande lösenord och andra säkerhetsparametrar till system
 3. Skydda lagrad betalkortsdata
 4. Kryptera överföringar av betalkortsdata över öppna publika nätverk
 5. Använd och uppdatera regelbundet antivirus
 6. Utveckla och upprätthåll säkra system och applikationer
 7. Begränsa åtkomst till betalkortsdata enligt business need-to-know
 8. Tilldela varje person som har tillgång till dator ett unikt ID
 9. Begränsa fysisk tillgång till betalkortsdata
 10. Spåra och övervaka all tillgång till nätverksresurser och betalkortsdata
 11. Testa säkerhetssystem och processer regelbundet
 12. Upprätthåll en policy som adresserar informationssäkerhet